کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ش‍وک‌ ع‍ف‍ون‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍ورپ‍ورا ت‍رم‍ب‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌
ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ارت‍وپ‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
اس‍ه‍ال‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌
 
پدیدآور:
ه‍اب‍ر، م‍ری‍ل‌ اچ‌
ک‍اوان‍اخ‌، دن‍ی‍س‌
ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
لاه‍وت‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا
غ‍ف‍وری‌، م‍ه‍دی‌
راف‍ت‍ی‌ س‍ی‍دی‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍م‍ا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
واکنش های ایمنی ، سندرم نارسایی ایمنی اکتسابی )SDIA( و کاپوسی سارکوما
قاسمی ، مسعود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ق۱۹۹و‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
من لا یحضره الطبیب
رازی ، محمدبن زکریا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۷/JI،۵۰‬,‭ر۱۸۲‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمون ( عفونی ، ایمونولوژی ، روماتولوژی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۸‬,‭‌س۵۲۹‌خ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رادیوگرافی دستگاه ادراری
غفوری ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌غ۵۷ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و آندوسکپی دستگاه فوقانی گوارش
صالحی کرمانی ، محمد حسن ؛  کرمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۳۲۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی ، سسیل ۱۹۸۲
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسهال های حاد عفونی
هاشمی ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۴۰۷‬,‭.‍ه۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست به ضمیمه اطلس رنگی درماتولوژی ( ولف )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای گوش و حلق و بینی
لاهوتی ، مجید ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۵۰‬,‭‌ل۳۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
امداد در جنگ و صلح
شاهرودی ، محمد علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌ش۲۶۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیلندرهای ادراری ، نمای میکرسکوپی و مشخصه های بالینی
هابر، مریل اچ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۷‬,‭.‍ه۱۱۳‌س‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معاینه عصبی در اطفال ، کنفرانس ابوالفضل نصیریان
نصیریان ، ابوالفضل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۴۷۴‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شوک عفونی در بیماریهای زنان و مامایی
کاواناخ ، دنیس ؛  تهران دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۰‬,‭‌ک۳۲۳‌ش‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترم نامه پیراپزشکی
نوری ، محمد ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پیراپزشکی   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭W‬,‭۹‬,‭‌ن۷۵۷‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
TTPو همراهی آن با DISPIو ترومبوسیتوپنی گذرا در یک خانواده در کرمانشاه
شفیعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فاکتور نکروز دهنده توموری - آلفا، رسپتور محلول اینترلوکین ۲ و بتادومیکروگلوبولین در سرم و مایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
رافتی سیدی یزدی ، سیما ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9