کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌،۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ،۱۳۳۲ - ، گردآورنده ؛  شیراز دانشکده فنی الکترونیک دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک