کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروس‍ازی‌
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
ف‍لاون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دون‍ی‌، رض‍وان‌
م‍ه‍دوی‌ اق‍دم‌، ن‍اه‍ی‍ده‌
اب‍وال‍ق‍اض‍ی‌، م‍ری‍م‌
ح‍س‍ن‍ون‍د، زم‍ان‌
ح‍ی‍دری‌، ام‍ی‍د
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍اطف‍ه‌
س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
ص‍اب‍رک‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍م‍زه‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ح‍س‍ن‍ون‍د ع‍م‍وزاده‌، ع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دپ‍ور، وح‍ی‍ده‌
گ‍ی‍ب‍ال‍دی‌، م‍ی‍ل‍و
اص‍غ‍رل‍و، ه‍ادی‌
ع‍ف‍ن‍ان‌ زاده‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌ س‍ادات‌
اح‍م‍دی‌، آرام‌
اق‍ب‍ال‍ی‍ان‌، ال‍ه‍ام‌
ش‍ه‍س‍واری‌، روی‍ا
م‍رادی‌، پ‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ج‍م‍ن‌ داروس‍ازان‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌-دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیوفارماسی
گیبالدی ، میلو ؛  تبریز انجمن داروسازان و هیئت علمی -دانشجوئی دانشکده داروسازی ، دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌گ۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین سمینار گیاهان داروئی ایران ۲۴-۲۶ مهرماه ۱۳۶۹
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛  تهران دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۱،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش متدولوژی در علوم دارویی مشهد ۳-۵ شهریور ماه ۱۳۸۰
مشهد دانشکده داروسازی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۲،ش‌ ۶۶۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی فراکسیون موثر ضد رگ زائی گیاه موسیر و تعیین برخی خصوصیات آن
سیفی ، پریوش ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات فلاوون با استخلاف های آلیلی
اصغرلو، هادی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۸۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز RFHTMبا نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در استان کرمانشاه
حسنوند عموزاده ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز تک ظرفی ۴ - بنزیلیدن ۲ - فنیل آزلاکتون ها به عنوان مهار کننده تیروزیناز در حضور تری فلوئورواستات آهن )III(
حمزه ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۹۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثرات برون تنی ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد اکسیدانی عصاره متانولی گیاهان میندیوم لااویگاتوم و سیمبوپوگون اولیویری
شهسواری ، رویا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مشتقات ۱ و۳و ۴ -تیادیازول های حاوی گروه ایزو کرومان با استفاده از روش جفت شدن - هیدروژن زدایی متقاطع و بررسی اثرات برون - تنی ضد لیشمانیایی آنها
مهدوی اقدم ، ناهیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی برون تنی اثر ضد لیشمانیایی مشتق های ۱ (- ۵ - هالو- ۲ - تینیل - ) ۲[ -۵ -نیتروهتروآریل - ) ۱ و۳و ۴ -تیادی آزول - ۲ -ایل تیو ]اتانول
حیدری ، امید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، داکینگ و بررسی سمیت سلولی مشتقات [ N- ۵( -نیتروبنزیل تیو-)۱و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ ایل - ] ۲ - پارامتوکسی فنیل استامید به عنوان مهار کننده های احتمالی تیروزین کیناز با اثرات بالقوه ضد سرطان
اقبالیان ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، بررسی سمیت سلولی و مطالعه تدخلات دارو و رسپتور با استفاده از روش داکینگ مشتقات (N- ۵ (-بنزیل تیو- )۱ و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ - ایل - ) ۲ - پاراتری فلورومتیل فنیل استامید با اثرات بالقوه ضد سرطان
حسنوند، زمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی و مطالعه بر همکنش برون تنی کمپلکس های فلزی روی - نور فلوکساسین ، کبالت - نورفلوکساسین و پالادیوم - نور فلوکساسین باAND
صابرکار، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک مشتقات ( N- تری فلورومتیل )۱-،۳، ۴تیادیازول - ۲ ایل )نیتروبنزآمید و بنزوتیوآمید بااثرات احتمالی ضد سرطان
عفنان زاده ، نازنین سادات ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ضد قارچی پوست ساقه گونه ای از جنس گز بر روی اپیدرموفیتون فلوکوزوم در محیط کشت و ترایکو فایتون و روکوزوم در محیط کشت و مدل درماتوفیتوز خوکچه هندی
شهبازی ، عاطفه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
فرمولاسیون وارزیابی فیزیکوشیمیایی پماد و ژل تهیه شده از عصاره هیدرو الکلی مازو
احمدپور، وحیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات (N- ۵ -بنزیل تیو- )۱،۳،۴ -تیادیازول - ۲ -ایل - )۲ -پارانیتروفنیل استامید به عنوان مهار کننده های احتمالی تیروزین کیناز با اثرات بالقوه ضد سرطان
فریدونی ، رضوان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر سمیت سلولی ، ضد تکثیری و آپویتوزی عصاره آبی الکلی بولب موسیر و فراکسیون های آن بر رده های توموری کولون 2ocac و 738wS و رده ی سلولی CEVUH
ابوالقاضی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، بررسی اثرات بیولوژیک و مطالعه تداخلات دارو و رسپتور با استفاده از روش داکینگ مشتقات N-)- ۵ (بنزیل تیو- )۱و۳و ۴ -تیادیازول - ۲ -ایل )پارابرموفنیل استامید با اثرات بالقوه ضد سرطان
مرادی ، پیام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز، مدل سازی مولکولی و بررسی اثر مهار کنندگی آنزیم استیل کولین استراز، مشتقات ۲( - ۲(-۴ -بنزیل پی پرازین -۱ -ایل )اتیل )ایزوایندولین - ۱و۳ - دیون با اثرات بالقوه ضد آلزایمر
احمدی ، آرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9