کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ت‍روم‍ات‍ول‍وژی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
ج‍راح‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ارت‍وپ‍دی‌
ک‍رم‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ال‍ب‍رگ‌، س‍ن‍ف‍ورد س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ارف‍ع‌، ف‍ری‍دون‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
لارون‌، داوی‍س‌ ه‍ان‍ی‍گ‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
دی‍اراع‍ت‍م‍ادی‌، ه‍رم‍ز
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
م‍ک‌ ری‌، رون‍ال‍د
ن‍وا، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
م‍درس‌، ش‍ه‍اب‌
ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌؛ ذاک‍ری‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  [تهران ] دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸‌بآ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی در ارتوپدی
مک ری ، رونالد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌م۷۳۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی شوارتز( ۱۹۸۴)، سوختگی ، عفونتها
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ش۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال پاتولوژی مباحثی از بیوشیمی بالینی
تیتز، نوربرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۹۰‬,‭‌ت۹۳۲‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری :رویان شناسی
گری ، هنری ؛  تهران دانش پژوه ؛ ذاکری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، تروما - پستان ، جراحی اطفال
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کرم شناسی پزشکی
ارفع ، فریدون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۲۱‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی
نوا، فرانکلین ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ن۶۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی قارچهای مهم پزشکی
لارون ، داویس هانیگ ؛  دانش پژوه   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ل۱۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭‌ج۲۱۹و‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی ( کلیات )
دیاراعتمادی ، هرمز ؛  مشهد بنفشه ؛ دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭د۸۷۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی و بیماریهای عفونی باکتریال بی هوازی
مدرس ، شهاب ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص ، درمان و پیشگیری ، بروسلوز( تب مالت )
البرگ ، سنفورد سمیوئل ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۳۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۱۳‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4