کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دارو درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍رع‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا -اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
ص‍رع‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ه‍ا - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
س‍رطان‌ه‍ا - دارو درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
س‍ل‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
دارو درم‍ان‍ی‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
پ‍رده‌ ج‍ن‍ب‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروه‍ا
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ا
س‍رطان‌ م‍ی‍وژن‌ ح‍اد خ‍ون‌ - درم‍ان‌
ف‍ش‍ار خ‍ون‌ - اث‍رات‌ داروه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
درم‍ان‌ - روش‍ه‍ا
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ارض‍ی‌، اردش‍ی‍ر
م‍ن‍ت‍ظری‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
م‍ل‍ک‌ زاده‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ازوک‌، ال‍ن‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ف‍رای‍ت‍اگ‌، ج‍ف‍ری‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
دان‍ش‌، ف‍ری‍دون‌
اس‍م‍ی‍ت‌، گ‍راه‍ام‌
ب‍ن‍ک‍س‌، دی‍وی‍د
ن‍ورائ‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
س‍ی‍م‍ون‌
ف‍ی‍ض‌ م‍ک‍ت‍وب‍ی‌، م‍ری‍م‌
ث‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اردلان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ول‍ی‌ زاده‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
آدی‍ن‍ه‌
روزب‍ه‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ه‍روردی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی و عوارض داروهای ضد سرطان برای دستیاران - کارورزان - دانشجویان پزشکی - دانشجویان پرستاری
اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۶۹‬,‭‌ک۱۳۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیکها و شیمیوتراپی
ملک زاده ، فریدون ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۷۵۹آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الفبای درمان طبی
بنکس ، دیوید ؛  سهروردی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۷۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیک درمانی در بیماریهای میکروبی ، طب داخلی ساینتیفیک امریکن
سیمون ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۹۷۴آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قسمت شیمی درمانی ( آنتی بیوتیکها و عوامل کموتراپوتیک )
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
"تجویز مطمئنتر داروها "راهنمائی برای برخی مسائل در مصرف داروها
بیلی ، لیندا ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ب۹۶۸‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناسی طبی
فرایتاگ ، جفری ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۳۵۶د‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی ، افزایش فشار خون شریانی
اسمیت ، گراهام ؛  تهران دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۷د‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوتراپی ( دارو درمانی )بیماریهای پوست )sesaesid niks fo yparehtocamrahP(
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز کتابفروشی دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد داروهای چشمی و عوارض چشمی داروهای سیستمیک
نورائی نژاد، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۷۱۹ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای صرعی
دانش ، فریدون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۸۵‬,‭د۲۴۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی دیدگاههای تازه در دارو درمانی اپی لپسی
ارضی ، اردشیر ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۴۱۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی بیماریهای روانی
بازوک ، الن ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۲۱۴د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان کوتاه مدت سل وبررسی مواردی ازآن دربیمارستانهای شهدای هفتم تیر،وشهدای تجریش تهران
ولی زاده ، سلیمان ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد آنتی بیوتیک ها در نسخ بیماران سرپائی در دو هزار نسخه در کرمانشاه در سال ۱۳۷۲
منتظری ، کتایون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه اثرات درمانی کموتراپی و پیوند مغزاستخوان دربیماران مبنلا به لوکمی حاد میلوژن )LMA( بستری دربیمارستان دکترشریعتی تهران ازسال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۴
اردلان ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دو ساله توبرکولوز پلور در بیمارستان های امام خمینی و سینا از مهرماه ۷۴ تا مهرماه ۷۶( نحوه تشخیص ، درمان جراحی وطبی آن )
فیض مکتوبی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیناپسیس روانپزشکی کاپلان و سادوک ( ۱۹۹۴)، داروهای روانپزشکی و سایر درمانهای زیست شناختی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭‌ک۱۱۵‌س‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4