کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ ض‍د درد و ال‍ت‍ه‍اب‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
داروه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
دارو درم‍ان‍ی‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
داروه‍ا - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ف‍ش‍ار خ‍ون‌ - اث‍رات‌ داروه‍ا
م‍واد م‍خ‍در - اث‍رات‌ داروه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
ک‍لارک‌، ب‍روس‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
خ‍ورس‍ن‍د، م‍ج‍ی‍د
پ‍ارک‌، دن‍ی‍س‌
ح‍ی‍درپ‍ور، ف‍ری‍دون‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
آس‍ک‍ی‍ون‌، ف‍ران‍ک‌
اس‍م‍ی‍ت‌، گ‍راه‍ام‌
ب‍ن‍ک‍س‌، دی‍وی‍د
خ‍ب‍از، م‌ .س‌.
ن‍ی‍ل‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
گ‍ودم‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ س‍ن‍ف‍ورد
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ات‌، آن‍درس‌
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
م‍ارال‌
آذر؛ رس‍ال‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
چ‍ه‍ر
م‍ی‍ق‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
آدی‍ن‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ذوق‍ی‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ه‍روردی‌
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  اصفهان مارال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ن۹۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الفبای درمان طبی
بنکس ، دیوید ؛  سهروردی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۷۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متابولیسم داروها و مواد شیمیائی ( بیوشیمی ترکیبات خارجی )
پارک ، دنیس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌پ۱۵۶‌م‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فارماکوکینتیکس ( فارماکوسینتیک )
کلارک ، بروس ؛  تبریز آذر؛ رسالت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۶۱۶د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه
[تهران ] شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واکنشهای متضاد داروهای ضد درد - ضد تب و ضدالتهاب " غیر نارکوتیک "
خورسند، مجید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۹۵‬,‭‌خ۸۳۱و‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی تجربی
خباز، م .س . ؛  گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌خ۳۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، پپتیدهای تریاک مانند آندوژن
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تایماز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۹‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اساس فارماکولوژیک درمان شناسی
گودمن ، لوئیس سنفورد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۵۰‬,‭‌گ۷۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی تداخل اثر داروها
آسکیون ، فرانک ؛  تهران سهروردی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭آ۵۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
"تجویز مطمئنتر داروها "راهنمائی برای برخی مسائل در مصرف داروها
بیلی ، لیندا ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ب۹۶۸‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵/،۷۶‬,‭‌ک۱۶۱د‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی گات ۱۹۸۸
گات ، آندرس ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی داروها در حاملگی
حیدرپور، فریدون ؛  جهاد دانشگاهی زنجان   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌ح۹۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
[تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۲۳۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی ، افزایش فشار خون شریانی
اسمیت ، گراهام ؛  تهران دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۷د‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی
گات ، آندرس ؛  [تهران ] میقات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱ا‍ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی سموم داروئی ( اورژانس و آزمایشگاهی )
عبداللهی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ع۳۷۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6