کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داروه‍ا - ای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍ای‍س‍ک‌، م‍ری‌ ج‍ول‍ی‍ا
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‌.
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ب‍رت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ع‍م‍ی‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍وردان‍ش‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ش‍ه‍رآب‌
روزب‍ه‍ان‌
ال‍ب‍رز
ذوق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ش‍ه‍رآب‌
ب‍خ‍ش‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی طب داخلی :برگزیده فارماکولوژی لیپینکات
مایسک ، مری جولیا ؛  تهران برتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌م۱۹۶‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  عمیدی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال فارماکولوژی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ص۳۵۴‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران
بخش بررسیهای علمی شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۵۵‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ داروئی ( فارماکولوژی بالینی داروهای طرح ژنریک )
توکلی صابری ، محمد رضا ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳‬,‭‌ت۸۶۴‌ف‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام جی ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  ارجمند   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ج . ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران :همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران ارجمند؛ شهرآب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳۱‌ف‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی دندانپزشکی
مقدم نیا، علی اکبر ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۰‬,‭‌م۷۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی نوردانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3