کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍رن‌، ج‍وش‍وا ه‍رول‍د
م‍ای‍س‍ک‌، م‍ری‌ ج‍ول‍ی‍ا
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ل‌
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
ق‍ف‍ق‍ازی‌، ت‍ق‍ی‌
ه‍اپ‍ک‍ی‍ن‍ز، س‍ی‍دن‍ی‌ ج‍ان‌
اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ات‌، آن‍درس‌
 
ناشر:
ب‍رت‍ر
ح‍ی‍ان‌؛ ه‍. اک‍ت‍اب‍ی‌
م‍ارال‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ح‌. اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا
چ‍ه‍ر
س‍پ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ش‍ه‍رآب‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
ر. خ‍دام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ن‍ش‍ر آگ‍ه‌
ن‍دا؛ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی طب داخلی :برگزیده فارماکولوژی لیپینکات
مایسک ، مری جولیا ؛  تهران برتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌م۱۹۶‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران
خدام ، رامین ؛  تهران ر. خدام   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۲۲‬,‭‌خ۳۷۷ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۳ - فارماکولوژی پزشکی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در فارماکولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی پزشکی گات ، به ضمیمه دارو در بارداری و شیردهی و ترینها( شایعترینها، متداولترینها و)...
گات ، آندرس ؛  تهران حیان ؛ ه. اکتابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  عمیدی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ج۲۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  اصفهان مارال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ن۹۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فارماکولوژی برای پرستاری و مامایی
قفقازی ، تقی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌ق۷۱۹ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاتالوگ فراورده های داروئی پارک دیویس
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۱۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فارماکولوژی
برن ، جوشوا هرولد ؛  تهران ندا؛ کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ب۴۷۶‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه
[تهران ] شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی و درمان
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۲۲۷د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال فارماکولوژی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کلینیکی داروها
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران ح . اکبرزاده پاشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌ف‍لا۶۸۴ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پرستاری
هاپکینز، سیدنی جان ؛  تهران نشر علوم پزشکی ؛ نشر آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۲۵‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9