کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ داروی‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
داروس‍ازی‌ - روش‍ه‍ا
داروس‍ازی‌
داروس‍ازی‌ - دس‍ت‍ور ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ داروس‍ازی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ب‍ال‍دی‌، م‍ی‍ل‍و
وی‍ل‍ی‍گ‌، س‍ی‍دن‍ی‌
ب‍دی‍ع‍ی‌ ، پ‍ری‍س‍ا
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ل‍وه‍ی‍ر
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ داروس‍ازان‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌-دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر؛ ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ه‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای صحیح تولید فراورده های دارویی ، برنامه ای برای کنترل همه جانبه کیفیت
ویلیگ ، سیدنی ؛  [تهران ] شرکت سهامی خاص پخش فردوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭و۹۵۵ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیوفارماسی
گیبالدی ، میلو ؛  تبریز انجمن داروسازان و هیئت علمی -دانشجوئی دانشکده داروسازی ، دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌گ۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :داروسازی جالینوسی
لوهیر ؛  تبریز شرکت داروسازی جابربن حیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۷‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول صحیح تولید فرآورده های دارویی جهت مصارف انسانی و دامپزشکی
تهران پیوند مهر؛ بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر
میرزایی ، منصور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشارات کتاب میر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۹۳۴د‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مبانی داروسازی بیمارستانی
قم هدی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۹‬,‭‌چ۴۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساخت داروهای ترکیبی
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۱۲۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر
بدیعی ، پریسا ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ب۳۸۱د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر
تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک