کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دارائ‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌
 
پدیدآور:
دارای‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
دارائ‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک موارد هیسترکتومی ابدومینال در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در سال ۱۳۷۲
دارائی نیا، طاهره ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط نارسایی فازلوتئال با مصرف داروی کلومیفن سیترات در بیماران نازایی که در مرکز آموزشی درمانی معتضدی در سال ۱۳۷۵ با این دارو تحریک تخمک گذاری شده اند
دارایی نیا، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک