کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ی‍رال‍ل‍ه‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‍ری‍زی‌ ب‍ع‍د از زای‍م‍ان‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ی‍رال‍ل‍ه‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک خونریزی های زودرس بعداز زایمان درمراجعین به زایشگاه های شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
خیراللهی ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک