کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ون‍ری‍زی‌ - ج‍راح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‍ری‍زی‌ م‍ع‍ده‌ و روده‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ - ج‍راح‍ی‌
ای‍ب‍وپ‍روف‍ن‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ ات‍اق‌ ق‍دام‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ ات‍اق‌ ق‍دام‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - ع‍وارض‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ ات‍اق‌ ق‍دام‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ ات‍اق‌ ق‍دام‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
ای‍م‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دوس‍ت‌، س‍م‍ان‍ه‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ج‍و، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍ه‍ف‍ر، ج‍ی‍ن‍ا
پ‍روی‍ن‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، ک‍م‍ال‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ی‍اراح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر خ‍اور م‍ی‍ان‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز :آب ، الکترولیت و تغذیه بیمار جراحی هموستاز، خونریزی جراحی و انتقال خون ، شوک
شوارتس ، سیمور ؛  تهران شرکت نشر خاور میانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هموستاز، خونریزی های جراحی و ترانسفوزیون ، بر گرفته از اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور ای ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‍ه‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
MEHPYHAهایفما(خونریزی دراطاق قدامی چشم )
حقیقت جو، ذبیح الله ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
MEHPYHAهایفما
پروینی علیشاه ، کمال ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۵۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
خونریزیهای غیرطبیعی رحم )BUD(
بهفر، جینا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۵۰ پرونده هایفما در بیمارستان شهدای کرمانشاه
زین العابدینی ، اسماعیل ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات آناتوموفیزیولوژیک ، سیربالینی و پیش آگهی بینایی در هایفمای تروماتیک
یاراحمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و اثر تزریق خون تازه در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ایمانی ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آینده نگر دو ساله موارد خونریزی گوارشی فوقانی منجر به عمل جراحی در خلال سال ههای ۷۴/۷۶ در بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمانشاه
شیرخانی ، اردشیر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین مصرف ایبوپروفن و خونریزی پس از تانسیلکتومی
اسماعیل دوست ، سمانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک