کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رگ‌ و م‍ی‍رم‍ادران‌
س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ج‍ف‍ت‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ان‍ده‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌ - درب‍ارداری‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ادران‌ - م‍رگ‌ و م‍ی‍ر
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍وارض‌ آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ع‍ی‍د
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ب‍ه‍ف‍ر، ج‍ی‍ن‍ا
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، ص‍ن‍م‌
چ‍گ‍ن‍ی‌، ش‍ی‍وا
ق‍رش‍ی‌اس‍ک‍وئ‍ی‌، ژان‍دارک‌
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌ ن‍ژاد، ع‍ادل‌
م‍رج‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ن‍ت‍ظری‌، م‍ری‍م‌
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ل‍ی‍دا
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۵۰ مورد خونریزی سه ماهه سوم در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه
مقصودی نژاد، عادل ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
خونریزیهای غیرطبیعی رحم )BUD(
بهفر، جینا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل پاتولوژیک هیسترکتومی های انجام شده به دنبال BUA دربیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال ۱۳۷۳
قربانی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل مرگ و میرمادران بستری شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۳
حاتمی ، محمدحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین شیوع عوارض اولیه حاملگی درسه ماهه اول با سونوگرافی در بیماران با خونریزی واژینال درمدت یکسال ( ۷۴-۷۵ )در بیمارستان های امام خمینی و معتضدی کرمانشاه
بصیر، سعید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج هیستوپاتولوژیک خونریزی بعد از یائسگی با دیلاتاسیون و کورتاژ و کورت نواک در سال ۱۳۷۴-۷۵ در مرکزآموزشی درمانی معتضدی
قرشی اسکوئی ، ژاندارک ؛  دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۶۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های بالینی و پاتولوژیک بیماران با شکایت از( B.U.A خونریزی های نامرتب رحمی )و اقدامات درمانی انجام شده در سنین ۴۰-۵۰ سال از ۷۵/۱/۱ لغایت ۷۷/۱/۱ در مرکز آموزشی درمانی معتضدی
مقیمی ، لیدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل مورتالیتی مادران در استان کرمانشاه در طی دو سال ۱۳۷۶- ۱۳۷۵
منتظری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی علل احتمالی خونریزی های نیمه دوم حاملگی در بیماران بستری شده در بیمارستان معتضدی از سال ۱۳۷۷ تا۱۳۷۹
چگنی ، شیوا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۹۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی خونریزی دیررس بعد از زایمان در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال ۱۳۸۲
گلشنی ، صنم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارزش تشخیصی ضخامت آندومتر در پیش بینی نتایج آسیب شناسی بیماران مراجعه کننده با خونریزی غیر طبیعی رحم
مرجوعی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک