کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ گ‍ازه‍ای‌ خ‍ون‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‌ اس‍ی‍د-ب‍از
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
م‍ق‍ی‍م‌پ‍ور ب‍ی‍ژن‍ی‌، خ‍ض‍رال‍ل‍ه‌
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍ن‍ی‍س‍ی‌، ای‍ان‌
ان‍ج‍ذاب‌، ب‍ه‍ن‍از
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍رز
زاگ‍ل‍ب‍ام‌، گ‍اری‍ل‌
وات‍ک‍ی‍ن‍ز، ج‍ان‌ گ‍روور
م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اف‍ت‍خ‍اری‌، م‍ی‍رزاآق‍ا
ن‍ع‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
س‍ال‍م‍ی‌
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ق‍م‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍لام‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار
چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ب۹۸۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز گازهای خون شریانی )SGBA(
واتکینز، جان گروور ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭و۱۲۲‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
افتخاری ، میرزاآقا ؛  [تهران ] سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۶۲۷‌ک‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بنیادی گازهای خون شریانی
زاگلبام ، گاریل ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭ز۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خونشناسی بالینی و آزمایشگاهی ، گویچه های قرمز و سفید
امامی ، حسین ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌خ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات G.B.A مسمومین بستری شده دربیمارستان امام خمینی ( ره )در سه ماهه اول سال ۱۳۷۷
ملکیان ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ابوالقاسمی ، حسن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین در طب انتقال خون [enicidem noisufsnarT""ترنسفوژن مدیسین ]بانک خون
گرانسر، علی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات اسید و باز و تفسیر عملی گازهای خون شریانی
مقیم پور بیژنی ، خضرالله ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۷۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خون و فرآورده های مصرفی شایع
انجذاب ، بهناز ؛  یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۸۶۳‌خ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی خون
نعمانی ، حمید ؛  کرمانشاه طاق بستان ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایلام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ن۵۳۳‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی آزمایشگاهی ۱[ یک :]اصول کار و منابع خطا در آنالیزرهای هماتولوژی (سل کانترها)
ملکی ، علی ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌م۷۶۳‍ه‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مداخلات پرستاری در وضعیت غیر طبیعی گازهای خون شریانی
عباسی ، محمد ؛  قم مهر امیرالمومنین ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ع۲۹۸‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آسان GBA گازهای خون شریانی
هنیسی ، ایان ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‍ه۷۴۸‌ت‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک