کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ - درم‍ان‌
پ‍ورپ‍ورای‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اک‍لام‍پ‍س‍ی‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ت‍ص‍ل‍ب‌ س‍رخ‍رگ‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ - ج‍راح‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار - درب‍ارداری‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ش‍ه‌ئ‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
ش‍ه‍ب‍ازف‍ر، اح‍م‍د
م‍ن‍ادی‌زاده‌، داود
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍را
ب‍ورم‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ذرا
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ع‍ادل‌
رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ره‍اد
ب‍راون‌، ب‍ارب‍ارا
س‍ی‍ادت‍ی‌، اش‍رف‌
لات‍رک‍ووس‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ج‍واه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ر. رض‍ای‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اح‍رار
ن‍ش‍ران‍ق‍لاب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ذوق‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربرد مشتقات خون در پزشکی
ایران .سازمان انتقال خون ؛  سازمان انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرولژی گروههای خونی
بورمن ؛  سازمان ملی انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۲۰‬,‭‌ب۷۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر، نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول هماتولوژی و روشهای آزمایشگاهی
براون ، باربارا ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۵‬,‭‌ب۴۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸و‍خ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنیک های خون شناسی
جواهری ، حسن ؛  [تهران ] مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی بالینی ، سیستم لنفوپرولیفراتیر و بیماریهای آن
منادی زاده ، داود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۷۵‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
"تشخیص و مراقبت بالینی با روش های آزمایشگاهی "، هماتولوژی و انعقاد" به ضمیمه آزمونهای چند گزینه یی "
هنری ، جان برنارد ؛  تهران مترجمین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونو هماتولوژی
شهبازفر، احمد ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۷۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی عملی پزشکی از روشهای نوین آزمایشگاهی
رضایی ، رضا ؛  [تهران ] ر. رضایی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ر۵۷۴‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
شیشه ئیان ، بهروز ؛  [تهران ] نشرانقلاب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۷۸‌خ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای خون و سرطان شناسی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌خ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی بالینی کودکان
لاترکووسکی ، فیلیپ ؛  تبریز انتشارات احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ل۱۱۹‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات نظری و عملی ، تکنولوژی پزشکی :شامل بیش از ۳۰۰۰ سئوال ، جواب با توضیحات در زمینه علوم بیوشیمی بالینی ، خون شناسی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، سرولوژی و ایمونولوژی
[تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۱‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خونشناسی بالینی و آزمایشگاهی ، گویچه های قرمز و سفید
امامی ، حسین ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌خ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون طی سه سال گدشته در بیمارستان رازی
افتخاری ، فرهاد ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان جراحی فشار خون کلیوی
سیادتی ، اشرف ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواردبیماری اکلامپسی در۶ماهه اول ۱۳۶۹ دربیمارستان معتضدی کرمانشاه
هاشمی ، سمیرا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت درخانمهای حامله درسطح استان کرمانشاه
کریمی ، عذرا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ریسک فاکتورهای عروق کرونر در یکصد بیمار مبتلا به سکته قلبی
جلیلیان ، عادل ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۹۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6