کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ودک‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ - ع‍ل‍ل‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍ک‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ای‍دی‌ زاده‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ن‍ظری‌، ق‍درت‌
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
آذر، م‍اه‍ی‍ار
پ‍اک‍زاد، پ‍ی‍م‍ان‌
ف‍رج‍ی‌ ه‍رس‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ره‍ب‍ری‌، م‍ائ‍ده‌
م‍ح‍م‍دی‌، ال‍ه‍ه‌
رود، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
م‌. م‍ح‍س‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روانپزشکی علل EDICIUS دارویی و سمی در کرمانشاه تحقیق انجام شده بر روی پنجاه بیمار بستری دراورژانس مسمومین بیمارستان امام خمینی ( ره )کرمانشاه
نظری ، قدرت ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۶۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ( ره ) کرمانشاه ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۵
احمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
خودکشی و علل آن بررسی و مصاحبه با ۱۰۰ مورد اقدام به خودکشی و تعیین اتیولوژی مربوطه در بخش های سوختگی و مسمومیت بیمارستان امام خمینی و بخش اورژانس بیمارستان فارابی
فرجی هرسینی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک هفتاد مورد خودسوزی بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ره کرمانشاه در طی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۷۶
پاکزاد، پیمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیومیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی در بخش اورژانس و سوختگی بیمارستان امام خمینی ( ره )در نیمسال اول سال ۱۳۸۰
ایدی زاده ، مجتبی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی :انگیزه ها و علل خودکشی
محسنی ، منوچهر ؛  تهران م . محسنی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های روانشناختی اقدام کنندگان به خودسوزی مراجعه کننده به بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال ۱۳۸۲
محمدی ، الهه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای افسردگی اساسی و افکار خودکشی در سالمندان مقیم آسایشگاه و منزل ۱۳۸۶
رهبری ، مائده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با گرایش به خودکشی
رود، دیوید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۶۵‬,‭ر۷۸۸‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع اختلالات روانی در بین زنان اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
اکرمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
آذر، ماهیار ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک