کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍س‍روی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
خ‍س‍روی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
عزیزی ، فریدون ؛  تهران خسروی ؛ دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی . پژوهشکده علوم غدد درون ریز متابولیسم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
عزیزی ، فریدون ؛  تهران خسروی ؛ دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی . پژوهشکده علوم غدد درون ریز متابولیسم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک