کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ - ای‍ران‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ زای‍م‍ان‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
م‍ادران‌، خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
روش‍ه‍ای‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ی‍ت‍را
ج‍زای‍ری‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
دل‍گ‍ش‍ا، زه‍را
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ه‍ری‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
دف‍ت‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍دای‍ت‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ت‍ن‍دی‍س‌
ب‍ش‍ری‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌. دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و ج‍م‍ع‍ی‍ت‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهش در بهداشت بارآوری
سازمان بهداشت جهانی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌گ۳۸۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مادران ، مادر آگاه ...کودک سالم
جزایری ، فتانه ؛  [تهران ] دفتر هماهنگی برنامه های آموزش بهداشت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ج۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینده ای بهتر برای بهداشت مادر و کودک
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش بهداشت ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌س۱۵۸آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
مهری ، فرخنده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌م۸۸۶‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
null
 
 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، بهداشت مادر و کودک ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
مهری ، فرخنده ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌م۸۸۶‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستار بهداشت و بازدید منزل
تهران ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
صلاح زهی ، هدایت اله ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ص۷۷۹‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
مهری ، فرخنده ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌م۸۸۶‌پ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱۱‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاهش مرگ و میر مادران
سازمان بهداشت جهانی ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰۹‬,‭‌س۱۵۸‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه کشوری اعتلای سلامت مادران
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت سلامت . دفتر سلامت خانواده و جمعیت ؛ صندوق جمعیت ملل متحد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۳۱۰‬,‭‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
[تهران ] تندیس   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۳۱۰‬,‭‌ن۴۸۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی بیان مسئله مشاوره سلامت مادران
[تهران ] معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . اداره کل تغذیه ، بهداشت و تنظیم خانواده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادر و نوزاد
استریت ، باربارا ر. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
دلگشا، زهرا ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭د۶۴۹‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
صلاح زهی ، هدایت اله ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ص۷۷۹‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2