کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍ه‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دددرون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریه هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭‌خ۳۴۵ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق هاریسون و سیسل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌خ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی هاریسون و سیسل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌خ۳۴۵ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گوارش هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸ ,
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۱‬,‭‌خ۳۴۵‌گ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غددو متابولیسم هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭‌خ۳۴۵‌غ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیه هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌خ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گوش ، حلق ، بینی ردولف پروبست
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۴۰‬,‭‌خ۳۴۵‍گ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک