کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ - روان‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ - روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
گ‍ل‍د ب‍ن‍رک‌ ، ای‍رن‍ه‌
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
ج‍ون‍ز، ال‍س‍ا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍ی‍رش‍ی‍دا
رش‍د
روان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان سیستم های خانواده
جونز، السا ؛  تهران ارجمند؛ میرشیدا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭‌ج۸۷۵د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭‌م۹۸۸‌خ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشه های راهنمایی و مشاوره
حسین ، سیدمهدی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭‌ب۱۸۱‌خ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی
گلد بنرک ، ایرنه ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭‌گ۵۵۲‌خ‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک