کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
چ‍ه‍ر
ع‌. خ‍اق‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] فتحی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی ، آناتومی سر و گردن
خاقانی ، علی ؛  ع . خاقانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌خ۱۷۳‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اعصاب خودکار، آناتومی ، فیزیولوژی ، فارماکولوژی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌س‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خاقانی شروانی ( افضل الدین بدیل بن علی نجار ( )۵۹۵-۵۲۰ه.ق )
خاقانی ، بدیل بن علی ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ باهمکاری موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سیستم اعصاب مرکزی انسان ( نوروآناتومی )
صادقی ، یوسف ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک