کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ادم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
خ‍ادم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ای‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع انواع بدخیمی در ۳۰۰بیمار پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه کرمانشاه
خادمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مهارت بالینی لمس در معاینه بالینی - لمس شکم
خادمی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۵۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت بدن انسان دستگاه گوارش :برنامه علوم تندرستی ، سال اول تندرستی ۲ ، بخشهای ۵ ،۶،۷
خادمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه آزاد ایران   ،
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۵۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مهارت بالینی تنفس مصنوعی و ماساژ خارجی قلب یا احیای قلبی - تنفسی :برنامه علوم تندرستی ، سال اول تندرستی ۱ ، ضمیمه بخشهای ۱۱ و۱۲و۱۳و۱۴
خادمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه آزاد ایران   ،
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۵۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی در شبکه های بهداشتی درمانی
سازمان بهداشت جهانی ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۲۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک