کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ظاه‍رپ‍ور، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
م‍اس‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
اع‍ظم‍ی‌ گ‍ی‍لان‌، ب‍ه‍ارک‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ری‍م‌
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رزان‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌
س‍ی‍ف‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
ال‍ی‍اس‍ی‍ان‌ ف‍ر، ش‍اه‍ی‍ن‌
ع‍س‍ک‍ری‌ ن‍ی‍ا، س‍ج‍اد
ق‍ادری‌، ح‍م‍ی‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
س‍م‍اط
اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ذذم‍ام‍ای‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، بهداشت مادر و کودک ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، داخلی - جراحی ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای روانی ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌ب‍م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، آزمونهای جامع پرستاری ، راهنمای شرکت در امتحانات ، فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌ب‍م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای اطفال راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پرستاری زنان و زایمان ( بهداشت مادر و نوزاد)
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات پرستاری بهداشت جامعه ۱ و ۲ و۳ : راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روان پرستاری
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پرستاری بهداشت جامعه ( ۱و ۲ و۳)
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر روش تغذیه مداوم روده ای بر وضعیت تغذیه بیماران دچار ترومای متعدد بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت ا ..طالقانی
مظاهرپور، سکینه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری و مامایی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۹۲۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان صحت و سرعت اندازه گیری اشباع اکسی هموگلوبین در پالس اکسیمترهای انگشت دست ، انگشت پا، نرمه گوش ، و پیشانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام علی ( ع )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۰
سیفی ، سهیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر استفاده از معیار آرامسازی - بی قراری رایکر بر پیامدهای بالینی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان امام علی ( ع )
میرزایی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۹۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر سه دهانشویه کلرهگزدین ۰/۲ درصد، بی کربنات سدیم و نرمال سالین بر میزان کلونیزاسیون باکتریایی لوله تراشه و بروز پنومونی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز، بستری در بیمارستان امام علی ( ع )در سال ۱۳۹۱
قادری ، حمیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۱۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۲
اعظمی گیلان ، بهارک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری مامایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های دولتی کرمانشاه در سال ۱۳۹۲-۳
کاظمی ، شاهرخ ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با نعناع بر شدت تهوع در بیماران جراحی شکم بستری در بخش جراحی بیمارستان ا مام رضا(ع )کرمانشاه
احمدی ، یاسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه عزت نفس ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۲
ماسبی ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۶۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رویکردهای مطالعه و ارتباط آن با انگیزش و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۳
گل محمدی ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر استفاده از چشم بند و گوش بند بر کیفیت خواب ، میزان بروز دلیریوم و شاخص های بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان ا مام علی (ع )کرمانشاه در سال ۱۳۹۲
الیاسیان فر، شاهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۶۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ی توانمندی روانشناختی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال ۱۳۹۲
عسکری نیا، سجاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و ذذمامایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۷۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2