کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ی‍ه‍ودا ب‍روخ‍ی‍م‌ و پ‍س‍ران‌
ب‍روخ‍ی‍م‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روس‍ی‌ ب‍روخ‍ی‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی :دارای هشتاد هزار لغت و اصطلاح و مثل در زبان انگلیسی و معنی های فارسی آنها و سی هزار جمله و عبارت برای نمونه و توضیح نکات دستوری
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی - فارسی ، دارای مهمترین و متداولترین لغات و اصطلاحاتی ...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی ، دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسی دارای مهمترین و متداولترین لغات وعبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(درحدود ۶۰۰۰۰لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی ، دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ بحروف انگلیسی ، بضمیمه بحث کافی از کلیه نکات صرف و نحو فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یکجلدی فارسی - انگلیسی :با ترجمه انگلیسی مهمترین و متداول ترین لغات و...
حییم ، سلیمان ؛  تهران کتابفروسی بروخیم   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی :دارای هشتاد هزار لغت و اصطلاح و مثل در زبان انگلیسی و معنی های فارسی آنها و سی هزار جمله و عبارت برای نمونه و توضیح نکات دستوری
حییم ، سلیمان ؛  تهران کتابفروشی یهودا بروخیم و پسران   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی :دارای مهم ترین و متداول ترین لغات و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها( در حدود ۶۰/۰۰۰ لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر :فارسی - انگلیسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک