کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ی‍دری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍ام‍ای‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍م‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زارو وس‍ای‍ل‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - رده‌ ب‍ن‍دی‌
ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍ور، ی‍وس‍ف‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
ک‍ی‍ان‌ م‍ه‍ر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ق‍ل‍ع‍ه‌ ن‍وی‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، ادوارد
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ دس‍ک‍ا
ش‍ه‍دادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌
ص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ام‍ی‍ر رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍رج‍ان‌
اس‍ت‍ی‍ن‌، ادوی‍ن‌ ب‍ن‍زل‌
پ‍روان‍ه‌وار، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ؛ ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌، ج‍ع‍ف‍ری‌
ح‍ی‍دری‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد
ال‍ف‌. ح‍ی‍دری‌
ای‍ل‍ی‍ا؛ ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌، ای‍ل‍ی‍ا
آرت‍ی‍ن‌ طب‌؛ ح‍ی‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد و اختلالات روانی رایج در کودکان
حیدری ، اکرم ؛  الف . حیدری   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران آرتین طب ؛ حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۵[دو هزار وپانزده ]
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی ( کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی ،)...
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران ایلیا؛ حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۷۸۲د‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اولین و کامل ترین بانک سوالات مامایی
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران حیدری ، ایلیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص ۷۸۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  تهران جعفری ؛ حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
قاضی سعیدی ، مرجان ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ق۲۵۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران حیدری ، جعفری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ت۴۲۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فناوری مدیریت اطلاعات سلامت =ygolonhcet tnemeganam noitamrofni htlaeH
تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ف۸۵۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نشنانه شناسی و معاینه فیزیکی
شهدادی ، حسین ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ش۷۸۴‌ن‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر، انگلیسی - فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی لاپارسکوپی ولیزر
نمیتز، رنی ؛  [تهران ] حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۹۰۰‬,‭‌ن۶۵۵ر‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی
تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۶۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی کامل با نرم افزارهای جراحی
نمیتز، رنی ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۲‬,‭‌ن۶۵۵آ‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج در مامایی
پروانه وار، سیمین ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۳‬,‭‌پ ۳۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی
کیان مهر، مجتبی ؛  تهران حیدری ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با[ 01-DCI ای .سی .دی .ده ]بارویکردی به روش های کدگذاری با اصلاحات و اضافات
مهدی پور، یوسف ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌م۸۶۶آ‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اطلس انگل شناسی پزشکی
قلعه نویی ، بهنام ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۱۷‬,‭‌ق۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
کریستن سن ، ادوارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کد گذاری علل مرگ و میر براساس کتاب 01-DCI
مهدی پور، یوسف ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌م۸۶۶‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6