کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ج‍راح‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروس‍ازی‌
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ی‍ری‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، ف‍ره‍اد
ج‍ب‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ارل‌، ب‍روس‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ن‍وت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
م‍درس‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ص‍رت‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ن‍اب‌، وح‍ی‍د
وس‍ت‌، ب‍رن‍ی‍س‌
ل‍وه‍ی‍ر
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
گ‍ات‌، آن‍درس‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ ه‍. اک‍ت‍اب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ح‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ داروس‍ازی‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۵۰۰[ >پانصد ]سوال جراحی [ )SMN( ان .ام .اس ]
جارل ، بروس ؛  [تهران ] حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ج۱۳۴‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون پزشکی ۱۰۰[ یکصد ]سوال تنفس
نصیری طوسی ، محسن ؛  [تهران ] حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ن۴۷۲آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، شامل اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب و عروق مبانی طب سسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، پستان و تیروئید
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۹۱۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل یک جلدی مبانی طب سسیل ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران فرهنگ پرور؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و لوزالمعده ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه راهنمای جیبی پرستاری ، پرستاری اتاق عمل تکنیک و مراقبت
وست ، برنیس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭و۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی در درمان بیماریهای پوست
جباری ، علی ؛  حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭ر۲۷۱‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ، اجرای مراقبتهای معمول در درمانگاههای پره ناتال
مدرس ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۲‬,‭‌م۴۱۲ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی پزشکی گات ، به ضمیمه دارو در بارداری و شیردهی و ترینها( شایعترینها، متداولترینها و)...
گات ، آندرس ؛  تهران حیان ؛ ه. اکتابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌گ۱۲۱د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معاینه ریه
حسینی جناب ، وحید ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ح۵۸۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دروس بالینی
نصرتی ، احمد ؛  تهران حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۴۶۲د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفس به انضمام واژه یاب و ترینها( شایعترینها و)...
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الفبای جراحی کتاب اول ، نخها، مش ها، سوزنها، گره ها و بخیه های جراحی
یعقوبی نوتاش ، علی ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ارولوژی اسمیت
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :داروسازی جالینوسی
لوهیر ؛  تبریز شرکت داروسازی جابربن حیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌ل۷۹۷‌چ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول طب داخلی هاریسون ۹۵
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سوالات امتحانات پره انترنی و دستیاری
تیمورزاده ، فرهاد ؛  موسسه انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ت۹۸۱‌س‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9