کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اورول‍وژی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ق‍ل‍ب‌
ص‍داه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
پ‍روک‍ائ‍ی‍ن‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ه‍ون‍ک‍ه‌، ف‍ردی‍ن‍ان‍د
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ث‍ب‍وت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌
رس‍ن‍ی‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ه‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ آر
ری‍اض‍ی‌، ه‍وم‍ن‌
رزم‌ پ‍ا، اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍راوس‌، م‍اری‌ وی‍ولا
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍ل‍ر، رون‍ال‍د
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍اه‍رود
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌: اب‍اص‍ال‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ارولوژی اسمیت
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه پاکت روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۱
کاپلان ، هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیهوشی میلر و اطلاعات داروهای بیهوشی
میلر، رونالد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۹۷۹‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای بیماریهای قلب
سلطانی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان : اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۶۵۱د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صداها و سوفلهای قلبی
ریاضی ، هومن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۴ص‌/،۵/،۱۴۱‬,‭ر۹۲۴‌ص‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۲‬,‭‌پ۱۲۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های انگلی در ایران :بیماری های تک یاخته ای
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۶۹۵‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرسش ها و پاسخ های کلیدی برای درمان موفق بیماریهای اورولوژیک
رسنیک ، مارتین ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۲/،۱۸‬,‭ر۵۱۵‌پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عصب درمانی هونکه :وسایل ، تکنیک ، توصیه های درمانی
هونکه ، فردیناند ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۸۹۲‌ع‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای یادگیری :آماده سازی و کاربرد آن در آموزش پزشکی
شریعتی ، محمد ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد کودکان
ثبوتی ، بهنام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ث۵۱‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی اختصاصی رابینز
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
رزم پا، ابراهیم ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭ر۴۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرستاری تیلور، علم و هنر مراقبت پرستاری
تیلور، کارول ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان
تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۵۳‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و رژیم درمانی کراوس ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
کراوس ، ماری ویولا ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ک۴۲۵‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکتروکاردیوگرافی آسان
هامپتون ، جان آر ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۹‬,‭.‍ه۳۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9