کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
ق‍ل‍ب‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت جامعه ، مطالعه و بررسی در، بهداشت هوا، تامین آب آشامیدنی سالم ...
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۶‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حشره شناسی در پزشکی و بهداشت ، بررسی حشرات ناقل بیماری و امراض منتقله از آنها به انضمام شرح مختصر در باره کنه های ناقل
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۶۵۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ح‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت کار
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۴۸۷‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت قلب ، نگرشی تازه در شناخت بهتر قلب و نحوه مراقبت های لازم از این عضو حیاتی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بهداشت و اولویت های بهداشتی جهت آموزش
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۹۰‬,‭‌ح۷۸۱آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت کار
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۴۸۷‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده نگاهی تازه بر مسایل جمعیت شناسی ، برنامه ها و روشهای کنترل جمعیت در ایران و جهان
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت مدارس
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران انتشارات چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی بهداشت محیط
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] انتشارات چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علوم بهداشت
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۳‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت زباله نگرشی بر سیستم های نوین مدیریت مواد زاید جامد شهری در جهان
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۸۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت عمومی :نگرشی بر کلیات بهداشت از دریچه برنامه ریزی و سیاستهای بهداشتی ، معیارها و ضوابط بهداشت فرد و جامعه بانضمام مطالبی در مورد کمک های اولیه
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک