کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‍ون‍د ع‍م‍وزاده‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ون‍د ع‍م‍وزاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز RFHTMبا نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت ملیتوس تیپ II در استان کرمانشاه
حسنوند عموزاده ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک