کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رای‍ان‍ت‌، ن‍وای‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایش های ایمنولوژی و سرولوژی
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاهی
برایانت ، نوایل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭‌ب۴۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک