کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍م‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ی‍ون‍ان‍ی‍و، ام‍ی‍ل‌
ک‍م‌گ‍وی‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ی‍ن‍ز، ن‍ورم‍ن‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‌
ب‍لان‍ت‍ی‌، ج‍وزف‌
وج‍گ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
وای‍ن‌اش‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌ م‌.
ب‍ق‍وزی‍ان‌، ژرژ
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍دوق‌
چ‍ه‍ر
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و پ‍اس‍ت‍ور ای‍ران‌
ال‍ف‌. ص‍دی‍ق‍ی‌آخ‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسم و آلرژی برای راهنمائی بیماران و سایرافراد خانواده
واین اشتاین ، آلن م . ؛  تهران صدوق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭و۳۷۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ایمونولوژی
استینز، نورمن ؛  انستیتو پاستور ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایش های ایمنولوژی و سرولوژی
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ALH و روش تشخیص آنتی ژنهای آن
کم گویان ، ملیحه ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۷۱۹‌س‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
یونانیو، امیل ؛  الف . صدیقی آخا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ی۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
وجگانی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭و۴۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
رویت ، ایوان موریس ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بالینی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایه ایمونولوژی
بلانتی ، جوزف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۶۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران
تهران شرکت سهامی داروپخش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۷/JI،۵۰۹‬,‭‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایمیونولوژی نوین ،۱ - تهیه آنتی بادی مونوکلونال با روش هیبریدوما۲ - الکتروفورز سلولی ، روشی نوین درایمیونولوژی بالینی
بقوزیان ، ژرژ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۵۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمنی شناسی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و سرولوژی
گرانسر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌گ۲۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ( چکیده )
بنجامینی ، الی ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایمونوگلبولینها در سلامت و بیماری
پاکزاد، پرویز ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی و بیماریهای خود ایمنی ، گزارش سمپوزیوم
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۱‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3