کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ رض‍ای‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌
 
پدیدآور:
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ رض‍ای‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژی ۱۰۰ مورد لوسمی در بیمارستان طالقانی و سیر آن
جوانبخت رضایی ، شعله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک