کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ال‍گ‍زان‍درن‍ی‍وم‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رک‍ل‍م‍ه‌؛ ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی جیبی ( واژه نامه پزشکی )شامل واژه ها، اصطلاحات و اختصارات پزشکی ...
دورلند، ویلیام الگزاندرنیومن ؛  تهران موسسه نشرکلمه ؛ نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭رد۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک