کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ادی‍ب‌؛ س‍ی‍ن‍ا طب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ادی‍ب‌؛ س‍ی‍ن‍ا طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گانوگ
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران جهان ادیب ؛ سینا طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک