کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌
ب‍ذره‍ا - ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ی‍ان‍وس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اورول‍وژی‌
س‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍ل‍ن‍د، ال‌ .او.
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
اپ‍ش‍ت‍ای‍ن‌، اوون‌
م‍رن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ب‍ل‍ن‍دی‌، ج‍ان‌ پ‍ی‍ت‍ر
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ل‍ودس‌، ن‍ی‍ازی‌
ب‍ورگ‍وی‍ان‌، ادوارد
ان‍درس‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آرن‍ول‍د داگ‍لاس‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سلسله گفتاری در زمینه اورولوژی
بلندی ، جان پیتر ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۶۵۸‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اندرسون " زنان و پستان "
اندرسون ، ویلیام آرنولد داگلاس ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۷۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حشره شناسی ( عمومی ، کاربردی ، فونستیک )
لودس ، نیازی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریها، استاتوره - استفراغ - اسهال
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ، آلرژی ، روماتولوژی
نلسون ، والدو ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در[ C سی ]
تننباوم ، آرون ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بذر
کاپلند، ال .او. ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیتوهورموفولوژی واژینال و کاربرد آن در بیماریهای زنان و مامایی
مرندی ، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ،
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۶۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یک دوره کوتاه در شیمی آلی
بورگویان ، ادوارد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های هیستوپاتولوژی
مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۲۵‬,‭‌ت۶۷۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی در معاینات بالینی
اپشتاین ، اوون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۱۱‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای آبها
ولایتی ، سعداله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک