کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
غ‍ددش‍ن‍اس‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
س‍م‍ع‌ ق‍ل‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
اورول‍وژی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍رون‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رم‍ات‍ی‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌ خ‍وئ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
اس‍ک‍اد
آه‍ل‍ب‍وم‌، آن‍درس‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
ش‍رف‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
م‍ی‍س‍ن‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
ع‍اب‍دی‌ اردک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍ی‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ارا
خ‍طی‍ب‍ی‌، ف‍رش‍اد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی سموم داروئی ( اورژانس و آزمایشگاهی )
عبداللهی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ع۳۷۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بالینی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرستی از مورفولوژی و خصوصیات انگل های مهم انسانی
جلیل زاده خوئی ، مجید ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ج۵۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :اپیدمیولوژی نوین
آهلبوم ، آندرس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭آ۹۲۴‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بیماریهای مسافرت هوایی
شرفی ، جمشید ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۴۲۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تب روماتیسی ، روماتیسم قلبی ، بیماریهای دریچه ای قلب
نیشابوری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۴۰‬,‭‌ن۹۱۹‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عروق کرونر قلب ( پیشگیری ثانویه )
نیشابوری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۹۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گفتاری در زمینه :دستگاه گوارش
خطیبی ، فرشاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۶۳۹‌گ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از اورولوژی عمومی ( اسمیت ۱۹۹۸)
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌گ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سمع ، قلب و ریه
تیلکیان ، ارا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲آ/،۵/،۱۴۱‬,‭‌ت۹۶۲‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تومورهای تیروئید
میسنر، ویلیام ؛  تهران انستیتو کانسر؛ با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۲۷۰‬,‭‌م۹۷۱‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بیماریهای کلیه و فشار خون ، اختلالات آب و الکترولیت
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آندوکرینولوژی ، پاتوفیزیولوژی اسمیت و تایر۱۹۸۵
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل تب بامنشا ناشناخته ،O.U.F
عابدی اردکانی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵۲‬,‭‌ع۱۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیتهای کودکان ، تشخیص و معالجه آنها
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌م۵۵۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2