کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ج‍راح‍ی‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍رون‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رم‍ات‍ی‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌ خ‍وئ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
م‍اران‌، ای‌ .ج‍ی‌.
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
اس‍ک‍اد
آه‍ل‍ب‍وم‌، آن‍درس‌
ش‍رف‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍رن‍ر، ب‍اری‌
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
برنر، باری ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭‌ب۴۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی سموم داروئی ( اورژانس و آزمایشگاهی )
عبداللهی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ع۳۷۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بالینی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی به انضمام مباحث آنتی ژن ، آنتی بادی ، کمپلمان و تستهای پوستی
پاکزاد، پرویز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرستی از مورفولوژی و خصوصیات انگل های مهم انسانی
جلیل زاده خوئی ، مجید ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ج۵۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :اپیدمیولوژی نوین
آهلبوم ، آندرس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭آ۹۲۴‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بیماریهای مسافرت هوایی
شرفی ، جمشید ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۴۲۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تب روماتیسی ، روماتیسم قلبی ، بیماریهای دریچه ای قلب
نیشابوری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۴۰‬,‭‌ن۹۱۹‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عروق کرونر قلب ( پیشگیری ثانویه )
نیشابوری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۹۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بیماریهای گوش ، حلق و بینی و سر و گردن ، همراه با اطلس رنگی و تصاویر رادیوگرافی
ماران ، ای .جی . ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۲۳آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3