کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ - درم‍ان‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
اک‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - ک‍ارب‍رد
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌ - پ‍ی‍ون‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زائ‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ اف‍زاره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ - ج‍راح‍ی‌
غ‍دد درون‌ ری‍ز - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ن‍گ‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ادی‌زاده‌، داود
داراب‍ی‌، م‍ه‍ران‌
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
م‍اران‌، ای‌ .ج‍ی‌.
روح‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
م‍ه‍اج‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍رزب‍ان‌ راد، س‍ع‍ی‍د
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
ف‍ل‍م‍ن‌
ب‍رن‍ر، ب‍اری‌
م‍ول‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
برنر، باری ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭‌ب۴۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رژیمهای درمانی
عزیزی ، فریدون ؛  انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ع۵۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان مجروحین بمبهای شیمیائی
مرزبان راد، سعید ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۳‬,‭‌م۴۵۸د‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای اختصاصی بیماریهای مفصلی
فلمن ؛  تهران کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف۸۴۹‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زا در انسان
همتی ، یحیی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭.‍ه۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماریزا در انسان
همتی ، یحیی ؛  [تهران ] کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ؛ باهمکاری شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭.‍ه۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی به انضمام مباحث آنتی ژن ، آنتی بادی ، کمپلمان و تستهای پوستی
پاکزاد، پرویز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی غدد مترشح داخلی
عزیزی ، فریدون ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۲‬,‭‌ع۵۸۸‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی
مولوی ، محمد علی ؛  تهران شرکت سهامی داروپخش ، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۸۴۹‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بیماریهای گوش ، حلق و بینی و سر و گردن ، همراه با اطلس رنگی و تصاویر رادیوگرافی
ماران ، ای .جی . ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۲۳آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اکوکاردیوگرافی در تشخیص بیماریهای مختلف قلبی
دارابی ، مهران ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۲،د۱۶۸‌ک‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبی سنگهای کلیه و مجاری ادراری
روحانی ، هادی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۵۶‬,‭ر۷۷۹د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی بالینی ، سیستم لنفوپرولیفراتیر و بیماریهای آن
منادی زاده ، داود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۷۵‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هموستاز، خونریزی های جراحی و ترانسفوزیون ، بر گرفته از اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور ای ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‍ه‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون ، بیماریهای دستگاه گوارش
نلسون ، والدو ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در مورد ارزیابی ، درمان و پی گیری بیماران مبتلا به نوروز جنگ در یک کلینیک روانپزشکی (کلینیک روانپزشکی بیمارستان شهید مصطفی خمینی - تهران )
مهاجر، مرتضی ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۴‬,‭‌م۸۵۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیوند مغز استخوان
منادی زاده ، داود ؛  [تهران ] انتشارات جهاد دانشگاهی - دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۸۰‬,‭‌م۷۷۵‌پ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، بیماریهای غدد درون ریز بضمیمه پستان
شوارتز، سیمور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌غ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2