کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌، راب‍رت‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۹۶۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی نگارش و انتشار گزارشهای علمی
دی ، رابرت ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک