کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍رون‌، ج‍ان‌
ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌ خ‍وئ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
اورم‍زدی‌، ه‍رم‍زد
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
اس‍ک‍اد
ب‍رای‍ان‍ت‌، ن‍وای‍ل‌
وج‍گ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ق‍وزی‍ان‌، ژرژ
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ CISAB بیسیک ]
نیکخواه بهرامی ، منصور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی سموم داروئی ( اورژانس و آزمایشگاهی )
عبداللهی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ع۳۷۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین آزمایشگاهی هماتولوژی و انعقاد
گرانسر، علی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی ( با اطلس رنگی )
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
وجگانی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭و۴۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بالینی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایمیونولوژی نوین ،۱ - تهیه آنتی بادی مونوکلونال با روش هیبریدوما۲ - الکتروفورز سلولی ، روشی نوین درایمیونولوژی بالینی
بقوزیان ، ژرژ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۵۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و سرولوژی
گرانسر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌گ۲۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاهی
برایانت ، نوایل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭‌ب۴۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
کمرون ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ک۲۸۱‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واکنش های ایمنی ، سندرم نارسایی ایمنی اکتسابی )SDIA( و کاپوسی سارکوما
قاسمی ، مسعود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ق۱۹۹و‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ق۱۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی
اورمزدی ، هرمزد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرستی از مورفولوژی و خصوصیات انگل های مهم انسانی
جلیل زاده خوئی ، مجید ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ج۵۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5