کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
ج‍ک‍س‍ون‌، ش‍ی‍لا
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
زوی‍دم‍ا، ج‍ورج‌ دی‌.
اس‍ک‍اد
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍رن‍ر، ب‍اری‌
اع‍ت‍ص‍ام‌ ی‍زدان‍ی‌، س‍ی‍روس‌
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دندان انسان
اعتصام یزدانی ، سیروس ؛  تهران بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۹۴‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
اسنل ، ریچارد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۸آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
جکسون ، شیلا ؛  جهاد دانشگاهی اهواز   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ج۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
شاهین فر، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ CISAB بیسیک ]
نیکخواه بهرامی ، منصور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فونکسیون بدن انسان ، بر اساس اطلس جانز هاپکینز
زویدما، جورج دی . ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ز۷۳آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۹۶۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزش شیمی حیاتی ( بیوشیمی )در طب بالینی و تفسیر آزمایشات
ایستام ، رابرت دانکن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  [تهران ] واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س ۶۵۹‌ج‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
برنر، باری ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭‌ب۴۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9