کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ب‍د - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آت‍رزی‌ م‍ری‌
آپ‍ان‍دی‍س‌ - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌ پ‍رده‌ ج‍ن‍ب‌
ق‍ش‍ر غ‍ده‌ ف‍وق‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روده‌ ب‍زرگ‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌
ف‍ت‍ق‌
اس‍ت‍خ‍وان‌ و اس‍خ‍وان‌ ه‍ا - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍ز - ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍روه‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌
 
پدیدآور:
ب‍زرگ‍ی‌، ف‍رح‌
م‍ور، ک‍ی‍ت‌
ف‍ض‍ل‍ی‌، ش‍ک‍رال‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍وس‍ی‌
رض‍ائ‍ی‌، س‍ی‍روس‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ح‍اج‍ی‍ان‌، م‍ازی‍ار
س‍ب‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ه‍ادری‌، م‍س‍ل‍م‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ک‍ش‍اورز، ف‍ری‍ب‍ا
م‍ح‍م‍درض‍ائ‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍س‍وان‍در، ک‍ن‍ت‌
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌؛ ذاک‍ری‌
چ‍ه‍ر
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ رزم‍ن‍دگ‍ان‌ اس‍لام‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ک‍ی‍ده‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
اس‍ف‍ن‍د؛ ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکامل جنینی انسان
مور، کیت ؛  مشهد اسفند؛ کتابستان مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۲۱‬,‭‌م۸۳۲‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  [تهران ] واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س ۶۵۹‌ج‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی
امامی ، حسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌ج‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری :رویان شناسی
گری ، هنری ؛  تهران دانش پژوه ؛ ذاکری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۶۵۹‌ی‍ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی
لانگمن ، جان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر جنین شناسی
بهادری ، مسلم ؛  [تهران ] مرکز خدمات علمی رزمندگان اسلام   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۱۸‬,‭‌ب۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسفکسی جنین و فلج مغزی
نیسواندر، کنت ؛  تهران انتشارات چکیده   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۲‬,‭‌ن۹۱۸آ‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماری آدیسون
محمدرضائی ، رامین ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواردشکستگی فموردراطفال ازسال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۲
فضلی ، شکراله ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
سندرم پلورزی
سبزی ، فریدون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
آپاندیسیت حاد و بررسی یکصد مورد علائم بالینی بیماری در شهر کرمانشاه سال ۱۳۶۸- ۱۳۶۹
عزیزی ، سهیل ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
آترزی مری و فیستول بین نای و مری
رضائی ، سیروس ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
هرنی و هیدروسل و بررسی موارد آن در بخش جراحی اطفال بیمارستان آیت الله طالقانی از سال ۱۳۶۰-۶۵
بزرگی ، فرح ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۹۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
tilibitapmocnI OBAyو بررسی یکساله موارد آن در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه ۱۳۶۸-۱۳۶۹
کشاورز، فریبا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان جراحی ترومای کبد
حاجیان ، مازیار ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۰۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات سطح P.R.C در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد
جعفری ، غلامعلی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مگاکولون مادرزادی یا بیماری هیرشپرونگ
میرزائی ، موسی ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5