کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ن‍ت‍ی‌، ی‍دال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ت‍ی‌، ی‍دال‍ه‌
ح‍ی‍دری‌، ج‍ب‍ار
 
ناشر:
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع روان پرستاری
جنتی ، یداله ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی در مامایی
جنتی ، یداله ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۰‬,‭‌ج۶۹۳ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعیی برای پرستاران
حیدری ، جبار ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک