کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍م‍ج‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍روم‍ب‍وز وری‍دی‌
آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ز - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ ب‍ا رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
س‍رطان‌ م‍غ‍ز -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - روش‍ه‍ا
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اب‍ع‍اد س‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ص‍دم‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ر - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌
ب‍س‍ت‍ه‌ ش‍دن‌ زود رس‌ درزه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز -ج‍راح‍ی‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ائ‍م‍ی‌، ک‍اظم‌
ع‍زی‍زی‌، گ‍ودرز
ع‍زت‍ی‌، ف‍ی‍روز
وی‍س‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌
ال‍م‍اس‍ی‍ان‌، ژی‍ن‍وس‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ش‍ی‍خ‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درش‍ی‍د
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
اص‍لان‍ی‌، زه‍را
گ‍راون‍دی‌، س‍اس‍ان‌
ت‍ورچ‍ی‍ان‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان بندی سر و صورت
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد مورد ضربه سر دراطفال مراجعه کننده به م .آ .د .طالقانی کرمانشاه از نظر علل -علایم -نوع ضایعه -عوارض و میزان شیوع مورتالیتی
الماسیان ، ژینوس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه گذشته نگر ۱۰۰مورد شکستگی فرو رفته در جمجمه در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از فروردین ۱۳۷۳ لغایت تابستان ۱۳۷۴
نیکوکار، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بیهوشی در ده مورد کرانیوسینوستوزیس
عزتی ، فیروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی و اتیولوژی ضربه های جمجمه دربیمارستان طالقانی کرمانشاه
امینی یگانه ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدورال هماتوما در بیماران بستری شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه ازفروردین ۱۳۶۹ لغایت اسفند۱۳۷۳
ویسی ، فیروزه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی احتمال خطر ابتلا به تومور مغزی در افراد سیگاری ( بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۱۳۶۷-۱۳۷۷)
مهری ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۴۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع شاخص های جمجمه ( سفالوژی )درافراد مذکر ۱۶-۵۵ ساله در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۷۹
عزیزی ، گودرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شکستگی های جمجمه و خونریزی های مغز در بچه ها
قائمی ، کاظم ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ق۳۵۲‌ش‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس های جراحی مغز و اعصاب :شکستگی های جمجمه و خونریزی های مغزی در بالغین
قائمی ، کاظم ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۴‬,‭‌ق۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع شاخص های جمجمه درافراد مونث ۵۵ - ۱۶ سال در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۵-۸۶
گراوندی ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای پرتونگاری آزمونهای رادیولوژی جمجمه و دستگاه گوارش
تورچیان ، فضل الله ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۸۱۴‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ارزش تشخیصی سکانس 2T گرادیان اکو )ERG 2T( در مقایسه با VRM در تشخیص ترومبوز وریدهای مغزی
شیخ اسمعیلی ، محمدرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فراوانی یافته های غیر طبیعی در سکانس های ohcE nipSdethgieW2T و ohcE tneidarG dethgiew 2Tدر ضایعات تروماتیک مزمن مغزی
اصلانی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک