کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍لال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲-.۱۲۸۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ - ن‍ام‍ه‌ه‍ا وی‍ادب‍وده‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌،۱۸۰۴-۱۷۲۴
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ه‍ال‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - آم‍وزش‌ - گ‍زارش‍ه‍ا
درم‍ان‌
م‍الاری‍ا - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
طی‍ب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
ج‍لال‍ی‌ پ‍ن‍دری‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ی‍اض‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ج‍لال‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ج‍لال‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ج‍لال‍ی‌
ن‍ج‍ات‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ام‍ی‍ره‌
ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍رادپ‍ور، خ‍دام‍راد
دوس‍ت‍ک‍ام‌، م‍ن‍ص‍ور
ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
[ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر]
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ازان‌؛ ن‍اش‍ر طب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور. وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ س‍پ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ م‍طب‍وع‍ات‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍رغ‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رواری‍د
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌
م‍رواری‍د
ش‍رک‍ت‌ ک‍روژ
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با گازهای شیمیائی ، تشخیص و درمان
جلالی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای عفونی باکتریال
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه تنفس
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز شرکت کروژ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
فیاض بخش ، محمد علی ؛  انتشارات دنیای مطبوعات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌ف۹۳۷‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریهای طب داخلی
اندیشه سازان ؛ ناشر طب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار پروین اعتصامی
جلالی پندری ، یدالله ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار
فرخزاد، فروغ ؛  تهران انتشارات مروارید   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودک
جلالی ، مهدی ؛  تهران [امیرکبیر]   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جاودانه زیستن ، در اوج ماندن ، شامل :نامه ها، مصاحبه ها، مقالات و خاطرات فروغ ، به همراه :مجموعه مقالات ، خاطرات ، نوشته ها و سروده ها در باره شعر و زندگانی فروغ
جلالی ، بهروز ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نی و نگاه
طیبی ، مرتضی ؛  تهران معاونت تبلیغات و انتشارات نیروی زمینی سپاه مدیریت انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و مقایسه موارد مایع درمانی خوراکی در بخش UTD و درمان تزریقی در مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده کرمانشاه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۷
جلالی ، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
فرخزاد، فروغ ؛  تهران انتشارات مروارید   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بیوشیمی
نجات شکوهی ، امیره ؛  تهران افروز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭‌ن۲۹۵‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه روانشناسی
جلالی ، مهدی ؛  تهران کتابهای سیمرغ وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۲۵۳۷=[۱۳۵۷]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی " برای زیستن "
جلالی ، مهدی ؛  تهران موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه کانت :بیداری از خواب دگماتیسم :برزمینه سیر فلسفه دوران نو
نقیب زاده جلالی ، میرعبدالحسین ؛  [تهران ] موسسه انتشارات آگاه   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
امام و...
دوستکام ، منصور ؛  [تهران ] پیام آزادی   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
جلالی ، مهدی ؛  انتشارات شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۴۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آموزش فیزیک در دانشگاهها
یونسکو ؛  انتشارات دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور. وزارت علوم و آموزش عالی   ، ۲۵۳۵=[۱۳۵۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توضیحی از ساختمان اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بهداشتی ایل بختیاری با توجه به اپیدمیولژی خصوصا "مالاریا
مرادپور، خدامراد ؛  تهران انتشارات علمی دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6