کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ع‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ گ‍ودرزی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
والاش‌، ژاک‌
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌ س‍رام‍ل‍و، م‍س‍ع‍ود
ق‍ادری‌، رس‍ول‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ادق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ام‍ی‍ر رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ص‍ح‍اوی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌؛ رای‍ان‌ طب‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
آئ‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
نراقی ، محمدعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۳۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها به همراه سوالات پره انترنی و رزیدنتی
کاراندیش ، سعید ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  [تهران ] جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریهای رایج داخلی
رضایی ، محمد ؛  تهران جعفری ؛ رایان طب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭ر۵۷۴د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات امتحانات بورد علوم آزمایشگاهی
کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۷۸۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، ژاک ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترومای فک و صورت
ملک گودرزی ، بهنام ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۱۰‬,‭‌م۷۵۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پروتزهای پارسیل متحرک
استراتون ، راسل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بی حسی موضعی در دندانپزشکی
قادری ، رسول ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ق۱۳۶‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
امتحان جامع پره انترنی ، با دقیق ترین پاسخ های تشریحی با انضمام روشهای مطالعه و افزایش توانایی پاسخدهی به آزمون ها برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
محمدی سراملو، مسعود ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۵۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات آسیب شناسی - جامع ۲ : پاتولوژی عمومی ، ژنتیک پزشکی ، باکتریولژی ...
رجحان ، محمد صادق ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طب بالینی سونوگرافی )yhpargonoS( صوت نگاری کودکان و صوت جنین در آبستنی
صحاوی ، اسماعیل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۴۰‬,‭‌ص۴۳۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اشرافزاده قهرمان :ترسیمی از شخصیت والا و فروزنده ، مصعب یار وفادار پیامبراسلام (ص )
حکیمی ، محمود ؛  تهران آئین جعفری   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت
کاراندیش ، سعید ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نورو آناتومی ، برای دانشجویان پزشکی
صادقی ، یوسف ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای شایع از :اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بانگرشی بالینی به انضمام ویتامینها و مسمومیت های اختصاصی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4