کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور آی‌.
ج‍ارل‌، ب‍روس‌
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
اح‍م‍دی‌ آم‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌.
ف‍رزان‍م‍ه‍ر، ه‍ال‍ه‌
ه‍ارک‍ن‌، آل‍دن‌
ف‍دای‍ی‌ ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اک‍ب‍ری‌، ال‍ه‍ام‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ن‍وردور، ج‍ان‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌
ش‍ب‍ن‍م‌ دان‍ش‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ چ‍راغ‌ دان‍ش‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
اش‍ارت‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد
م‍رز دان‍ش‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ن‍ش‍رب‍ش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۵۰۰[ >پانصد ]سوال جراحی [ )SMN( ان .ام .اس ]
جارل ، بروس ؛  [تهران ] حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ج۱۳۴‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۸۰۰[ >هشتصد ]تست از کتاب اسنشیال جراحی " بورکیت "
بورکیت ، جورج ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ب۷۶۴‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شایعترینها و نکات از منابع آزمون پره انترنی و رزیدنتی
اکبری ، الهام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزار سئوال و جواب تشریحی جراحی
نوردور، جان ؛  نشربشارت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ن۷۳۲‍ه‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیش آزمونهای بیماریهای جراحی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌پ۹۴۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ش۶۹۸‌خ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۸۰۰[ >هشتصد ]نکته و ۸۰۰ تست از :اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ش۶۹۸‍ه‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی بورکیت به ضمیمه سئوالات جراحی امتحانات پره انترنی و دستیاری
بورکیت ، جورج ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها در جراحی
کاراندیش ، سعید ؛  جعفری   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزارودویست ]پرسش و پاسخ تشریحی از اصول جراحی بورکیت
تهران نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭-‍ه۵۶۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نمونه سوالات جراحی کارنت
فرزانمهر، هاله ؛  موسسه مناطق آزاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ف۴۸۹‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جراحی :بر مبنای کتاب کارنت جراحی [ ۱۹۹۴ ]مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
فدایی نایینی ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ف۳۱۸‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جراحی ( شوارتز۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر ۱۰[ ده ]دوره امتحانات بورد و ارتقای جراحی عمومی
احمدی آملی ، هادی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز( ۱۹۹۹[ )هزار و نهصد و نود و نه ]
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران شبنم دانش ؛ با همکاری چراغ دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز ۹۹[ نود و نه ]
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸۱‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه اصول جراحی شوارتز ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌خ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتس ، سیمور ؛  تهران مرز دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز جراحی عمومی (پرسش و پاسخ تشریحی )
هارکن ، آلدن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۱۹۶ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتس ، سیمور ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2