کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍راح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ج‍راح‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
چ‍ش‍م‌ - ج‍راح‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍روم‍ات‍ول‍وژی‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ج‍راح‍ی‌
ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ج‍راح‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ارل‌، ب‍روس‌
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ن‍وت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
گ‍وش‍ه‌، ج‍م‍ال‌
ون‌ وی‌، چ‍ارل‍ز
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ح‍ی‍ان‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ذوق‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‌؛ م‍س‍ع‍ود م‍ن‍ی‍ری‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۵۰۰[ >پانصد ]سوال جراحی [ )SMN( ان .ام .اس ]
جارل ، بروس ؛  [تهران ] حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ج۱۳۴‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، پستان و تیروئید
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۹۱۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جراحی میکروسکوپی اعصاب دست
گوشه ، جمال ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۶۸‬,‭‌گ۷۹۲‌ج‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز( چاپ ۱۹۹۴)
شوارتس ، سیمور ؛  [تهران ] اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، عوارض اعمال جراحی
شوارتس ، سیمور ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری در جراحی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌پ۳۴۵‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رادیال کراتوتومی موارد انجام و عدم انجام و عوارض آن بهمراه ۶۶ مورد پرسش و پاسخ
جوادی ، محمدعلی ؛  ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۶۸‬,‭‌ج۷۴۵ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جراحی
جارل ، بروس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۱۳۴‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الفبای جراحی کتاب اول ، نخها، مش ها، سوزنها، گره ها و بخیه های جراحی
یعقوبی نوتاش ، علی ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاو‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی جراحی بورکیت
بورکیت ، جورج ؛  تبریز عیسی فتحی ؛ مسعود منیری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، تروما - پستان ، جراحی اطفال
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهارتهای جراحی
ون وی ، چارلز ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول اعمال جراحی سرپائی
ون وی ، چارلز ؛  پارس آئین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۹۲‬,‭و۳۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ۱۹۹۴
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9