کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ل‍وی‍ن‍س‍ون‌، وارن‌ ئ‍ی‌.
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ت‍م‍دن‌ ن‍وی‍ن‌
چ‍ه‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ش‍ه‍رآب‌
ات‍رک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭‌ج۲۱۹و‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای عفونی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز( ۱)
جاوتز، ارنست ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زای انسان ، میکروبیولوژی
جاوتز، ارنست ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭‌ج۲۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ج۲۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
لوینسون ، وارن ئی . ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭‌ل۸۱۸و‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز۱۹۹۵
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌ی‍م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتس ، ملنیخ ، آدلبرگ
جاوتز، ارنست ؛  تهران فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سری مرور و آزمونهای علوم پایه پزشکی میکروبشناسی و ایمونولوژی
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ج۲۱۹‌س‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه و آزمونهای :میکروب شناسی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند؛ تمدن نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۰۷[ دوهزار و هفت ]ترجمه کامل
جاوتز، ارنست ؛  تهران اندیشه رفیع   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه و آزمونهای میکروب شناسی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌خ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2