کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ان‍زاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
رب‍اع‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ت‍غ‍دی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ض‍وام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ک‍اظم‌
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ع‍ل‍وی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ان‍زاده‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ان‍زاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی باکتریها و قارچهای بیماری زا در انسان
آل محمد، محمدمهدی ؛  جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات و ترانه های شورانگیز از شاعران ایران
جان زاده ، علی ؛  جانزاده   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه با شیر مادر
علوی ، علاءالدین ؛  انتشارات جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۸۲۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اتم و انرژی اتمی
عضوامینیان ، کاظم ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد تا سه ماهگی
جانزاده   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ن۷۷۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک